PROVOZNÍ ŘÁD PRANALA YOGA STUDIA

I.
Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem Pranala yoga studia. Zakoupením jednorázového vstupu, permanentky, kurzu, workshopu nebo školení potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.
Každý klient je povinen se při vstupu prokázat jménem, na kterém je v rezervačním systému studia nahraný daný počet vstupů (dle zakoupené permanentky), nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách www.pranalstudio.com. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jóga studia a využívání jeho zařízení či služeb.

III.
Pranala yoga studio je otevřeno dle aktuální otevírací doby, která je vždy uvedena v tabulce rezervačního systému na webových stránkách Pranala studia.

IV.
Účast na jógové lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách. Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či na facebooku Pranala studio.

V.
STORNO PODMÍNKY

STORNO OTEVŘENÝCH LEKCÍ: Rezervovanou veřejnou lekci lze v rezervačním sytému zrušit nejpozději 4 hodiny před odpoledními a večerními hodinami, 12 hodin před ranními a poledními hodinami. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude její hodnota odečtena z permanentky, či po vás bude cena storna ve výši 150 Kč vyžadována při příští návštěvě. Děkujeme za pochopení. 

STORNO KURZŮ A WORKSHOPŮ: Po přihlášení na kurz/workshop je nutné, aby celá částka byla připsána na náš účet do 5 dnů, jinak bude vaše rezervace automaticky stornována.  V momentě přijetí platby Vám zašleme potvrzení o platbě. Pokud byste částku uhradili a nepřišel vám email o potvrzení, prosíme, kontaktujte nás. V případě storna více než 14 dní před konáním kurzu/workshopu, bude účtován storno poplatek ve výši 50% (jinými slovy bude vám 50% vráceno). Pokud se klient na zvolený kurz/workshop neomluví 14 dní dopředu či se nedostaví, studio je oprávněno ponechat si 100% výši ceny. Své místo však lze převést na jinou osobou.

Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.

Prosíme, abyste se dostavili na lekce alespoň 10 minut před začátkem. Pokud budete mít zpoždění, informujte telefonicky lektora, se kterým se osobně dohodnete, má-li Vám připravit místo s podložkou. Abychom co nejméně rušili průběh lekce/kurzu/workshopu.  Jinak po začátku lekce berte na vědomí, že již na lekci nemusíte být puštěni. Studio si nárokuje úhradu lekce v plné výši.

VI.
Klientům jsou k dispozici šatní boxy, které je třeba při odchodu při vyprázdnit. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatním boxu (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti lektora a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VII.
Každý klient je povinen řídit se pokyny lektora. Po vstupu do studia se klient zuje a nechá venkovní obuv pod dřevěnou lavicí. Svrchní oděv se nechává také ve vstupní části studia na věšáku k tomu určenému. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

VIII.
Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na lektora se mohou klienti obracet v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

IX.
Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Pranala yoga studio nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

X.
Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny lektora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit přítomnému instruktorovi. Během provozování tělovýchovných aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

XI.
Základní lékárnička první pomoci je vždy u lektora dané lekce v Pranala studiu.

XII.
Po skončení lekce musí každý klient vypůjčené pomůcky vydezinfikovat připravenými prostředky Pranala studia a následně je po sobě uklidit.

XIII.
Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách studia. V prostorách Pranala yoga studia je zakázáno: •kouřit a •používat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky.

XIV.
Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

Platné od 1. 4. 2019 do odvolání.